Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Adres e-mail
gchbo@gmina-chojnow.pl

Dodatkowe strony www
www.gmina-chojnow.pl
gmina-chojnow.bip.net.pl

Adres:

Urząd Gminy Chojnów
Fabryczna 1
59-225 Chojnów

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawa obowiązku informacyjnego
Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnów.

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem:
adresu e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl
telefonicznie pod numerem: 76 81 88 502
lub pisemnie: Urząd Gminy Chojnów 59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1.

Inspektor ochrony danych
 Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@gmina-chojnow.pl
lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Chojnów 59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1 z dopiskiem „IOD”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023,
b) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia co jest zgodne z art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.)

Odbiorcy danych
a) Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań,
b) Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych możemy powierzyć również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do  zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 przetwarzane będą do czasu realizacji zadań związanych z Gminnym Chojnowskim Budżetem Obywatelskim na rok 2023 oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Chojnów. Jednak nie dłużej niż 10 lat.

Prawa osoby, której dane dotyczą
a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
b) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,
c) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.